RANKING AGOSTO 2019.

Título Mes Año Documento
Ranking Mini     AGOSTO 2019     BAJAR  Rjov_Mini
Ranking Infantil AGOSTO 2019   BAJAR Rjov Infantil Handler 
Ranking juvenil AGOSTO 2019   BAJAR Rjov Juvenil Handler
——————————- —————–  ———  ————————————– 
Ranking Final Adultos AGOSTO 2019   BAJAR Final Adulto   
Ranking Final Joven AGOSTO 2019   BAJAR Final_Joven   
Ranking Final Cachorro AGOSTO 2019   BAJAR Cachorro Final  
Ranking Final Especial AGOSTO 2019   BAJAR especial final   
Ranking Raza Adultos AGOSTO 2019   BAJAR  adulto raza 
Ranking Grupo Adultos AGOSTO 2019   BAJAR adulto grupo
Ranking Raza Joven AGOSTO 2019   BAJAR Joven_Raza
Ranking Grupo Joven AGOSTO  2019   BAJAR joven grupo_10_09_
Ranking Raza Cachorro AGOSTO 2019   BAJAR cachorro raza
Ranking Grupo Cachorro AGOSTO 2019   BAJAR cachorro grupos
Ranking Raza Especial AGOSTO 2019   BAJAR especial raza 
Ranking Grupo Especial AGOSTO 2019   BAJAR especial grupo